27.07.2018

Z dumą informujemy,że konstrukcja Skamp-PV 13kW została ponownie przebadana i oprócz V-ej klasy spełnia aktualnie także wymogi Ecodesign, które będą obowiązywać po 2020r. Kocioł został już także zgłoszony do listy kotłów w małopolsce, czekamy na jego dopisanie i uaktualnienie strony z kotłami pod dotacje.

Aktualnie podstawowym sterownikiem jest nowa wersja Argos PID WiFi, sterownik obsługuje 3pompy,dmuchawę, podajnik. Posiada algorytm pracy z modulacja mocy, można go rozbudować o moduł zaworu mieszającego, panel domowy oraz moduł internetowy WiFi. Bez dodatków bardzo prosty w obsłudze. Palnik, na którym osiągnięto Ecodesign: nowy model SV200 marki Technix.

 

10.04.2018

Wprowadzamy do oferty w zastępstwie kotła Skamp-Plus nowy model o nazwie Klaster-5 w mocach 14 oraz 23kW, nowa konstrukcja spełnia wymogi klasy V-ej, najwyższej wg PN-EN 303-5:2012 a także posiada zaświadczenie Ecodesign. Kocioł prosty w czyszczeniu z dostępem do kanałów dymowych od frontu. Wyposażony w nowy palnik Ardeo eco-burn powstały pod nowe wymogi. Czysta praca w szerokim zakresie mocy.

15.09.2017

Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn.01.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1października 2017r produkować można wyłącznie kotły spełniające V-klasę (najwyższą) wg normy PN-EN 303-5:2012. Kotły wyprodukowane do końca września można sprzedawać do końca czerwca 2018r

Niżej znajdziecie Państwo link do rozporządzenia opublikowanego w dzienniku ustaw poz.1690

Dziennik ustaw kotły

Zapraszamy do składania zamówień na konstrukcję SKAMP-PV dostępna w mocach 13 oraz 20kW spełniająca najwyższa V-klasę wg normy 303-5:2012

17.05.2017

Informujemy, że kolejny nasz produkt SKAMP-PV 13 przeszedł pomyślnie badania i spełnia wymogi najwyższej V-ej klasy normy europejskiej PN-EN 303-5:2012, co potwierdza atest wystawiony przez akredytowane w PCA laboratorium badawcze, numer akredytacji AB 1593. Jest to aktualnie prawdopodobnie najmniejsza pod względem mocy jednostka na rynku opalana ekogroszkiem węgla kamiennego spełniająca wymogi klasy V-ej.

12.09.2016

Wiedza na temat kotłów V klasy

  1. Jakie wyposażenie powinien posiadać kocioł V klasy
  • Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia zgodnie z zapisami normy. W naszym przypadku dla kotła Skamp-PV jest to tzw. kompensacja ciśnień w koszu
  • Zastosowany sterownik zgodnie z zapisami normy powinien mieć modulację mocy
  • Sterownik powinien posiadać STB działające zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu
  • Sterownik powinien posiadać czujnik otwarcia klapy kosza. Otwarcie klapy kosza musi zatrzymać nadmuch i podawanie, powrót do pracy po zamknięciu klapy
  • W naszym przypadku są to specjalne wersje sterowników Skorpion/CobraII z algorytmem Elektro-Miz przygotowanym podczas badań, sterownik Iryd PID w takiej wersji, sterownik SPPv2 z czujnikiem klapy kosza

*******************************************************************

2. Badanie tylko w jednostkach akredytowanych a najlepiej jeszcze posiadających notyfikacje EU

W Polsce mamy kilka uznanych instytutów posiadających akredytację PCA do badania kotłów na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012

są to m.in.

ICHPW Zabrze z numerem akredytacji AB 081

Instytut Energetyki, oddział badan kotłów grzewczych w Łodzi, numer akredytacji AB 087

Urząd Dozoru Technicznego W-wa, oddział badań kotłów Poznań, numer akredytacji AB 001

Laboratorium P.W.T.K.”Termo-Tech”, numer akredytacji AB 1593

Każdy klient ma prawo sprawdzić zakres uprawnień danego instytutu na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, www.pca.gov.pl , należy wybrać “akredytowane podmioty“, dalej “laboratoria badawcze” po podaniu numeru akredytacji wyskoczą uprawnienia danej jednostki, pod tabelą pojawi się odnośnik na który należy kliknąć np. AB 087 i pod spodem pod napisem “zakres akredytacji” pojawi się plik w formacie pdf, w przypadku kotłów w tabelach należy szukać numeru odnoszącego się do normy PN-EN 303-5:2012

dla przykładu jednostka AB 081 nie ma pełnych uprawnień do badania kotłów na zgodność z normą, mogą zbadać parametry energetyczno-emisyjne a nie mają uprawnień do badania bezpieczeństwa m.in. zagotowanie wody w kotle, działanie sterownika i prawidłowość zadziałania STB, dopuszczenie i sprawdzenie poprawności zadziałania wężownicy schładzającej lub zaworu DBV-1.

Producenci mogą danej jednostce także zlecać tylko podstawowe sprawdzenie parametrów tj. sprawność na mocy 100% i 30%, emisje CO na 100%mocy i 30%, emisja OGC na 100% i 30%mocy i pył badany tylko na 100%. Tylko tyle wymaga norma. Producenci mogą jednak zlecić bardziej rozszerzony zakres badania, wówczas na ateście pojawią się dodatkowe pozycje np. emisja pyłu na 30%. W Polsce nie jest to wymagane, ale mogą być gminy lub inne Państwa EU, które mają prawo zażądać emisji pyłu także na 30%mocy.

*********************************************************************

3. Dodatkowe zalecenia w przypadku kotłów V klasy

Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe.

Najczęściej obieg wody w takim kotle jest także zmodyfikowany, dochodzą kanały pionowe z daną formą nawrotu. Warto w tym wypadku zastosować jakąś formę ochrony powrotu. W przypadku naszego kotła po konsultacjach z laboratorium polecamy montaż zaworu 4-drogowego. Króćce zasilania i powrotu w naszym kotle mają średnicę 5/4cala, podłączenie należy wykonać zgodnie ze sztuką,  zawór mieszający powinien mieć taką samą średnicę tj. 5/4cala, podłączenie zasilania do zaworu oraz od zaworu do powrotu nie może być zwężane, także zachować średnicę rur 5/4cala, w tym miejscu jak najkrótsza droga z minimalną ilością kolanek. średnica rur może być zmniejszona do 1cala na odcinku zawór- instalacja grzewcza oraz instalacja grzewcza- powrót do zaworu. W przypadku instalacji mieszanych kolejność wpięcia powrotów powinna byc następująca, najbliżej kotła powrót z bojlera, następnie z grzejników i najdalej od kotła z podłogówki. Ręcznie ustawiany zawór 4d typu MIX M czy Esbe o średnicy 5/4cala to  koszt ok. 120zł, napędy do zaworu w przypadku chęci sterowania np. przez sterownik Iryd PID lub SPPv2 zaczynają się od kwoty ok.300zł

Na powrocie dla suchych węgli kamiennych zaleca się utrzymywać temp. 50st.C, minimalna dopuszczalna 45st.C

*********************************************************************

4. Dobór mocy kotła V klasy do danego budynku

Opierając się na naszych badaniach i testach doradzamy, aby jednostkę Skam-PV 20 dobierać do budynku tak jak starsze konstrukcje o mocy 15-16kW (do ok. 150m2 dla starszych budynków ze słabą izolacją wraz z zapotrzebowaniem na CWU, ok. 90W/m2 straty ciepła lub do 200-250m2 nowego budownictwa o stratach ciepła 50-60W/m2).  Kocioł V klasy nie ma praktycznie żadnego zapasu ponad moc znamionową. Już na 21,3kW tracimy 1,5%sprawności i pojawia się więcej niedopału.

Trzeba pamiętać,że kocioł pracujący w laboratorium badany jest na dobrej jakości paliwie, odpowiednio suchym, które jest także na miejscu badane. Kocioł w laboratorium ustawiany jest przy użyciu aparatury badawczej i pracuje na stabilnym odbiorze ciepła z właściwie dobranym przepływem wody.

W rzeczywistości oraz w realnych warunkach domowej eksploatacji kotły opalamy różnej jakości paliwem a instalacje nie zawsze są poprawnie wykonane, dochodzą termostaty pokojowe, osobne grzanie CWU szybko zmieniające zapotrzebowanie na moc.

Spodziewamy się także na podstawie własnych testów,że realnie generowane temp. spalin na węglach kupowanych na lokalnych składach będą ok. 40-50st.C wyższe od tych uzyskanych na dobrej jakości paliwie i stabilnej instalacji w laboratorium.

Na nowej podstronie dla kotła Skamp-PV przedstawimy także częściowe wyniki z naszego testu na stanowisku próbnym, gdzie spalany był groszko-miał, na mocy ok.16kW temp. spalin wynosiła 160st.C.

*********************************************************************

Dn. 05.09.2016 otrzymaliśmy także atest na nasz nowy wyrób

Kocioł Skam-PV , atest jest na moc 20kW, atest podaje wyniki z mocy 20 oraz 6kW (30%mocy zgodnie z normą),  na stronie nowego produktu podamy jednak wszystkie wyniki badań z raportu i testów w laboratorium. Podamy spalanie, sprawność dla mocy 5,4kW, 6kW, 17,6kW, 20kW. Max sprawdzona w laboratorium moc, do której utrzymujemy wysokie parametry pracy wynosi 21,3kW, wyniki spalania i sprawności także podamy dla mocy max.

Przy wcześniejszych testach na mocach 17,6kW oraz 21,3kW kaloryczność paliwa wynosiła 27,123MJ, generowane temp. spalin były na poziomie 130-135,3st.C, ostateczne badanie było na nowej dostawie paliwa, na mocy 20kW temp. spalin wyniosła średnio 118st.C. W tabeli technicznej podamy widełki spalin 120-140st.C, na mocy obniżonej spaliny 75-85st.C. Instrukcja zawiera zapis odnośnie kominów ceramicznych lub stosowania wkładów kominowych. Zgodnie z normą powinny być one stosowane, gdy temp. spalin wylotowych przy mocy nominalnej przekracza temp. otoczenia o mniej niż 160K. Ma to zapobiegać możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego, czy kondensacji w kanałach spalinowych. Oczywiście komin zawsze powinien być szczelny, bez przewężeń i jednakowo ocieplony na całym odcinku.
Ciąg kominowy na mocy 21,3kW wynosił podczas badania 20Pa  , na mocy 17,6kW – 17,6Pa, na mocy obniżonej 5,4kW ciąg kominowy 5,9Pa. Nie dysponujemy jeszcze podobnymi danymi z mocy 20 oraz 6kW.

Kocioł planujemy wprowadzić od października do oferty. W raporcie z badań dopuszczone mamy więcej sterowań. Podstawowym sterownikiem będzie model Skorpion z obsługa 2pomp i algorytmem stworzonym dla nowego palnika do badań. Sterowniki Skorpion oraz Iryd PID do kotła V klasy wyposażone będą także standardowo w czujnik otwarcia klapy kosza, STB zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu.

Kocioł oferowany będzie z palnikiem nowej generacji o nazwie SV-200 badanym i poprawianym na stanowisku w laboratorium. Czekając na pełen raport poinformujemy w stosownym czasie, czy dopuszczony będzie także drugi palnik jako rozwiązanie alternatywne. Dla palnika SV-200 sterownik Skorpion lub Iryd PID. Ewentualne wprowadzenie drugiego palnika uzależnione będzie od zgody laboratorium. Więcej szczegółów w październiku.

świadectwo małe2świadectwo małe

*********************************************************************

Od 05.09.2016 w kotłach serii Skam-P Plus montowana jest najnowsza generacja palnika obrotowego Ardeo Iron R. Palnik wykonany z żeliwa. Posiada żeliwny korpus, żeliwny ślimak, okrągłe i żeliwne palenisko.

palnik cały

Motoreduktor z przełącznikiem obrotów prawo/lewo z silnikiem Przymierze

Palnik Ardeo-Iron R posiada także półautomatyczne czyszczenie strefy napowietrzania. Nie ma tutaj potrzeby rozklejania po sezonie głowicy w celu wyczyszczenia komory nadmuchowej. Wystarczy narzędziem odchylić wyczystkę, zamknąć drzwiczki kotła, włączyć na 30-40sekund wysokie obroty dmuchawy, odczekać 5minut i zamknąć wyczystkę narzędziem.

4*********************************************************************

Nowy algorytm w sterowniku Iryd PID, podawane dane spalania m.in. średnia godzinowa od zasypu, spalanie za 24h, ilość spalonego paliwa od zasypu, przewidywanie na jak długo wystarczy opału na podstawie średniej. Nowa zabudowa sterownika typu piramida na kotłach Skam-P

Sterownik IRYD PID FL jest sterownikiem pozwalającym obsłużyć bardziej rozbudowane instalacje grzewcze. Obsługuje pompę c.o., ładującą cwu, cyrkulacyjną, pracę zaworu mieszającego oraz pompę za zaworem mieszającym np. na układ podłogowy.
Automatyczny algorytm PID FL samodzielnie dobiera dawki paliwa oraz siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Sterownik posiada programatory tygodniowe na C.O., CWU, cyrkulację oraz układ za zaworem. Można go rozbudować o dodatkowy panel domowy dla układu kotła oraz osobny dla układu za zaworem mieszającym. Istnieje także możliwość dołożenia czujnika pogodowego, wówczas pogodowo można sterować układem kotła lub układem za zaworem.

Przykłady rozwiązań instalacji przy zastosowaniu sterownika IRYD PID FL

instal1

Przykłady instalacji z którymi może pracować IRYD

instal2

Przykłady instalacji na których może pracować IRYD PID

Dodatki do Iryd PID:

czujnik pogodowy w szczelnej obudowie na przewodzie 10m – 45zł

czujnik spalin PT-1000 w cenie 70zł

panel domowy Pilot G wersja przewodowa 160zł, wersja bezprzewodowa 250zł

pilotg

Sterownik typ Skorpion S z nowym algorytmem automatycznym bez nastaw procesu spalania.

Bardzo prosta obsługa, tylko jeden parametr korekcji. Polecamy wszystkim szukającym prostej obsługi, zalecamy przy nim korzystanie z ekogroszków od 21 do 25MJ.

Kolorowy wyświetlacz, dane spalania z ostatnich 5dni, rysowanie wykresów pracy, usb do aktualizacji softu, wyjścia RS485,GND,5V potrzebne m.in. do podłączenia firmowego panelu domowego typ T1000. Panel domowy w cenie 200zł

Scorpion-sterownik-foto

panel wasp

Od czerwca 2016 dostępny także nowy sterownik SPPv2L marki bolecki

Obsługa pompy C.O., CWU, strefy czasowe, aktualizacja softu kartą SD, dotykowe klawisze, testowo na 7dni aktywny internet. Podaje dane spalania, przewiduje na jak długo wystarczy opału, zaimplementowany tzw. sufler podpowiadający na podstawie analizy pracy nastawy do aktualnego obciążenia cieplnego. Rozbudować sterownik można o czujnik pokojowy, pogodowy oraz czujnik spalin. Za opłatą odblokowanie internetu na pierwszy rok na portalu www.ekotlownia.pl ,  możliwość podłączenia firmowego panelu PPXv2, możliwość podłączenia firmowego ciepłomierza. Producent zaprasza na forum.bolecki.pl

Ceny dodatków do SPPv2L

czujnik wewnętrzny lub zewnętrzny – 30zł

czujnik spalin – 45zł

panel domowy PPXv2 – 160zł

ciepłomierz dn20 – 250zł

odblokowanie internetu na pierwszy rok – 120zł, kolejne lata abonament roczny 35zł (raz do roku)

SPPv2L bt2

Zachęcamy do korzystania z najnowszych rozwiązań.

mgr Jarosław Orłowski
PPHU SEKOM-Łucki
Producent Kotłów C.O.
Rok założenia 1973
Kowalew, ul.24 Stycznia 10
63-300 Pleszew 1
tel/fax (062) 742-72-70
e-mail: sekom@sekom-pleszew.com.pl
www.sekom-pleszew.com.pl